The law firm of choice for internationally focused companies

Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną jednorodzinnym budynkiem w Wałczu

Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną jednorodzinnym budynkiem w Wałczu

 Domy / Dodana 6 miesięcy temu / 307 wyświetleń

Wartość rynkowa: 408,000.00 zł

Cena likwidacyjna: 346.800,00

Data licytacji: 08.04.2024

Stan przetargu: Drugi przetarg

W toku postępowania upadłościowego Marka Czaińskiego Syndyk sprzeda w drodze bezprzetargowej (II sprzedaż z wolnej ręki) nieruchomość zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym położoną w Wałczu przy ul. Południowej 49, gm. Wałcz na działce 3935 o pow. 254 m2, która posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wałczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych KO1W/0010004/5.

Najbliższy termin sprzedaży:

dni
-9
-8
godz.
-1
-5
min.
-1
-2
sek.
-3
-6

Termin składania ofert:

dni
0
-10
-5
godz.
-1
0
min.
-1
-2
sek.
-3
-6

Termin wpłaty wadium:

dni
0
-10
-5
godz.
0
-1
min.
-1
-2
sek.
-3
-7

Minimalna cena nabycia (cena wywoławcza) wynosi 346.800,00 zł.

Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest w szczególności:

1. złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ” OFERTA – MAREK CZAIŃSKI – NIE OTWIERAĆ DO DNIA SPRZEDAŻY”– NAJPÓŹNIEJ do dnia 01.04.2024 r. do biura Syndyka, które mieści się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 24-26 w Koszalinie; INFORMACJE CO POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE SPRZEDAŻY;

2. wpłacenie wadium w kwocie 69.360,00 zł (20% ceny wywoławczej) na konto masy upadłości Marka Czaińskiego prowadzone przez Santander Bank Polska S.A. nr rachunku: 09 1090 1623 0000 0001 5576 6226 tytułem „Wadium – Marek Czaiński” – najpóźniej do dnia 01.04.2024 r.

Otwarcie ofert i wybór oferty nastąpi dnia 08.04.2024 r. o godzinie: 10:00 w biurze Syndyka, które mieści się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 24-26 w Koszalin. Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest jej wysokość – cena zakupu zaoferowana przez oferenta.

SZCZEGÓŁY SPRZEDAŻY, W TYM WARUNKI UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY, PRZEBIEG WYBORU OFERTY OKREŚLA REGULAMIN. PEŁNY TEKST REGULAMINU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.syndykokazje.pl

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄ SIĘ W OPERACIE SZACUNKOWYM Z DNIA 29.04.2023 R. OPERAT SZACUNKOWY DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.syndykokazje.pl

Dane kontaktowe:
Grzegorz Lenart Syndyk masy upadłości
tel. 797 143 053
e-mail: sekretariat@gllegal.pl

Dane kontaktowe

ul. Południowa 49 78-600 Wałczzachodniopomorskie 797 143 053 sekretariat@gllegal.pl https://www.syndykokazje.pl

Skontaktuj się

Operat szacunkowy
Regulamin
Linia czasu