The law firm of choice for internationally focused companies

Syndyk sprzeda zabudowaną nieruchomość

Syndyk sprzeda zabudowaną nieruchomość

 Wygasłe / Dodana 10 miesięcy temu / 316 wyświetleń

Wartość rynkowa: 554,000.00 zł

Cena likwidacyjna: 448.000 zł

Data licytacji: 13.01.2023

Stan przetargu: Wygasły

Syndyk ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony!

Przedmiotem przetargu jest wchodząca w skład masy upadłości Ewy Drzewieckiej
nieruchomość gruntowa zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym w
granicach działki o numerze ewidencyjnym 75/3 o powierzchni 900 m2 w
Czechowie, gmina Santok. Dla nieruchomości utworzona została księga
wieczysta o nr GW1G/00024589/0.

Najbliższy termin sprzedaży:

dni
0
-26
-3
godz.
0
-9
min.
-5
-8
sek.
0
-2

Cena wywoławcza wynosi 448.000 zł (czterysta czterdzieści osiem tysięcy
złotych).

Termin przetargu ustala się na dzień 13 stycznia 2023 r. godzina 09:00.
Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sadu Rejonowego w Gorzowie
Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 blok 15, sala 3.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

* złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu przetargu w języku polskim, w
zapieczętowanej kopercie z napisem: ,,Przetarg- Ewa Drzewiecka w upadłości”
na ręce sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V
Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12 stycznia 2023 r. godziny 15:00- decyduje data wpływu,

* wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 44.800 zł
(czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) na rachunek bankowy Ewy
Drzewieckiej w upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 83
1090 1476 0000 0001 4444 8967 z dopiskiem ,,Wadium- przetarg Ewa Drzewiecka
w upadłości” najpóźniej w dniu 12 stycznia 2023 r.- liczy się data wpływu
środków na rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać pod
numerem telefonu: 95 7388 760 (od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00) lub
drogą poczty elektronicznej sekretariat@pielin-sawczyn.pl

Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są również w
Sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul.
Chopina 52 bl. 15, pok. 118, Tel. 95 7256835.

Dane kontaktowe

Czechów, Santok (+48) 95 73 88 760 sekretariat@pielin-sawczyn.pl

Skontaktuj się

Operat szacunkowy
Regulamin
Linia czasu