The law firm of choice for internationally focused companies

Klauzula informacyjna

-dla osób odwiedzających profil Facebook serwisu www.syndykokazje.pl –

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka IT BIRDS sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000878386, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł NIP: 5993253736, REGON: 387925904 adres do korespondencji: ul. Ogińskiego 8e/5; 66-400 Gorzów Wlkp., , adres e-mail: kontakt@syndykokazje.pl;

 

 1. Dane kontaktowe Administratora.

Możliwe formy kontaktu z Administratorem to:

 • kontakt telefoniczny +48 797 143 051;
 • kontakt za pomocą poczty elektronicznej kontakt@syndykokazje.pl;
 • kontakt za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://syndykokazje.pl/;
 • kontakt listowny na adres korespondencyjny ul. Ogińskiego 8e/5; 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez użytkownika na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • dane opublikowane przez użytkownika na profilu Facebook;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil Administratora, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies”, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkowników zarejestrowanych na Facebook, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia profilu Administratora.

 

 1. Cele przetwarzania.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • prowadzenia profilu na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach i zasadach określonych przez Facebook INC.;
 • informowania o aktywności administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje administrator;
 • informowania o usługach administratora oraz ofertach sprzedaży majątku w ramach postępowań upadłościowych prowadzonych przez Administratora;
 • budowania i utrzymania społeczności związanej z Administratorem;
 • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości);
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na wyraźnie zakomunikowane zainteresowanie usługami Administratora;
 • ewentualnego ustalania oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • Zgoda użytkownika, wyrażona przez wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest dokonanie subskrypcji profilu Administratora poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub przez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszonych na profilu Administratora ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie przetwarzania danych na potrzeby właściwego zarządzania profilem oraz na potrzeby postępowania mającego na celu ochronę praw Administratora lub dochodzenie roszczeń.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

 • podmiotom zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą księgową i rachunkową;
 • podmiotów zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą systemów informatycznych;
 • sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym;
 • podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej lub celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących profil Administratora, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

 

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

Administrator danych nie przekazuje danych poza terytorium UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe;

 • przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody;
 • przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przetwarzane będą do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania tego interesu;
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil Administratora dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” przetwarzane będą przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

 

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;
 • prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;
 • prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
 • prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.

W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II niniejszej klauzuli informacyjnej.

 

 1. Informacje o dobrowolności podania danych.

Przekazanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do korzystania z profilu Administratora. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany i nie będą profilowane.