The law firm of choice for internationally focused companies

Klauzula informacyjna

-dla klientów serwisu www.syndykokazje.pl –

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, iż:

 

 1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka IT BIRDS sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000878386, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł NIP: 5993253736, REGON: 387925904 adres do korespondencji: ul. Ogińskiego 8e/5; 66-400 Gorzów Wlkp., , adres e-mail: kontakt@syndykokazje.pl

 

 1. Dane kontaktowe Administratora.

Możliwe formy kontaktu z Administratorem to:

 • kontakt telefoniczny +48 797 143 051;
 • kontakt za pomocą poczty elektronicznej kontakt@syndykokazje.pl; ;
 • kontakt za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://syndykokazje.pl/;
 • kontakt listowny na adres korespondencyjny ul. Ogińskiego 8e/5; 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych:

 • imię/imiona i nazwisko;
 • oznaczenie firmy;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • adres do korespondencji;
 • dane przekazywane przez Państwa w trakcie realizacji umowy zawieranej z Administratorem w związku ze świadczonymi usługami prawnymi;
 • dane uzyskane od innych podmiotów w trakcie realizacji umowy (np. strony przeciwnej, sądu, komornika).

 

 1. Cele przetwarzania.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • nawiązania kontaktu;
 • udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie;
 • rozpoznania Państwa potrzeb oraz stworzenia oferty na obsługę prawną;
 • zawarcia i wykonania umowy;
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z tej umowy;
 • spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych;
 • świadczenia pomocy prawnej z urzędu- jeżeli są Państwo osobą korzystająca z pomocy prawnej przyznanej przez Sąd.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji oraz świadczenie pomocy prawnej z urzędu (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie przetwarzania danych na potrzeby postępowania mającego na celu dochodzenie roszczeń wynikających z umowy.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

 • podmiotom zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą księgową i rachunkową;
 • podmiotów zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą systemów informatycznych;
 • sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym;
 • podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej lub celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 75).

 

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;
 • prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;
 • prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
 • prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.

 

W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II niniejszej klauzuli informacyjnej.

 

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

 

 1. Informacje o dobrowolności podania danych.

Przekazanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o obsługę prawną. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany i nie będą profilowane.